Poliovin®

Aktivna imunizacija ovaca i koza protiv infekcija prouzrokovanih sa Clostridium perfringens tipovi A, C i D, Clostridium septicum, Clostridium novyi tip B, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus i Arcanobacterium pyogenes. Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje posle primarne vakcinacije (2. doze vakcine). Prema podacima iz terenskih ispitivanja, na osnovu titra protektivnih antitela, imunitet traje najmanje godinu dana. Doza vakcine je 2 ml, bez obzira na uzrast, telesnu masu i rasu. Vakcina se aplikuje isključivo subkutano u koleni nabor, kožni nabor u predeo vrata ili na grudima iza lopatice.